Informatiewijzer Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen
 
 
OCW-regelingDoor nieuwe opleidingen en andere vooropleidingseisen worden de bijlagen A tot en met D, in de 'Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007' van 8 mei 2007 aangepast. Deze regeling vervangt bijlage A tot en met D. Bijlagen A en B bevatten de eisen behorend bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden. Bijlagen C en D bevatten de eisen behorend bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden. Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs. In de regeling van 8 mei 2007 wordt de toelichting op artikel 7 gegeven onder artikel 6 bij de artikelsgewijze toelichting. Bij die regeling moet de toelichting bij artikel 6 dus gelezen worden als de toelichting bij artikel 7.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
23 februari 2009
 
HOenS/BS-2009/104932
 
Regelingen OCW op www.cfi.nl
 
zie de Staatscourant van 27 maart 2009, nummer 60
 
VO , BVE , HOWO
 
(zie artikel II)
 
 
n.v.t.
 
artikel 7.25, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 
de bijbehorende bijlagen A tot en met D van deze wijzigingsregeling vervangen de bijlagen A tot en met D, die behoren bij de 'Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007' van 8 mei 2007, kenmerk HO/BL-2007/3152, gepubliceerd in de Staatscourant van 11 juni 2007, nummer 109.
 
universiteiten en hogescholen (ho); scholen voor voortgezet onderwijs (vo); regionale opleidingen centra (roc's).
 
CFI/ICO/VO, tel. 079-3232.444; CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666
 
  24 maart 2009

In Bijlage D, behorende bij de 'Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen' van 23 februari 2009, is bij hoofdstuk 2 'Instroom met vwo diploma' bij de tabel 'Economie (instroom met vwo diploma)' de verklaring van voetnoot '2' bij nummer 40 'B Vertaalacademie' abusievelijk weggevallen. De verklaring voor voetnoot '2' moet luiden: 'Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen'.
 
 
Gerelateerde publicatie
Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007
Downloads
Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 i.v.m. vervanging van de bijlagen
92 kb (ca. 16sec @ 56k6)
Bijlage A: Eisen voor opleidingen van het WO, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden
97 kb (ca. 17sec @ 56k6)
Bijlage B Eisen voor opleidingen van het HBO, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden
147 kb (ca. 25sec @ 56k6)
Bijlage C Eisen voor opleidingen van het WO, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden
96 kb (ca. 16sec @ 56k6)
Bijlage D Eisen voor opleidingen van het HBO, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden
144 kb (ca. 25sec @ 56k6)